www.practilearn.hu

pl_t.jpg

A munkaerőhiány országosan egyre súlyosabb gondot okoz a gazdaságnak. Leginkább a gyártó- és összeszerelő üzemek érintettek a kérdésben: a meghirdetett állásokra kevés a jelentkező és a felvételt nyert dolgozók többsége csak rövid ideig marad alkalmazásban. A munkaerőpiacról hosszabb-rövidebb időre kimaradó, gyakran szakképzetlen munkavállalóknak nehézséget okoz alkalmazkodni a napi szintű feladatokhoz, és beilleszkedni a vállalati szervezetbe.

Társaságunk a problémát felismerve 2014 év végén egy speciális képzési programot dolgozott ki.

„Teszünk érted! Tégy magadért!”

Munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztése képzési programja (Engedély száma: E-000156/2014/D016)

1. A képzés filozófiája, alapelve
A képzés alapvető küldetése, hogy hozzájáruljon a halmozottan hátrányos helyzetű, munkaerő-piaci vagy szociális értelemben korlátozott lehetőségek között élő felnőtt ember képességeinek fejlesztéséhez, személyiségének fejlődéséhez, hogy megfeleljen a munkaerő piacon szükséges feltételeknek.
 
2. A képzés célja
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a munkavállalással kapcsolatos alapvető társadalmi és egyéni viselkedési elvárások megértésére, azok alkalmazására.
 
3. A képzés célcsoportja
A képzés célcsoportja azon felnőttek közössége, akik a szocializáció révén nem ismerték, ismerhették meg a munkavégzéssel kapcsolatos általános fogalmakat, viselkedési normákat, teljesítéssel összefüggő kritériumokat.
 
4. A képzés során megszerezhető kompetenciák
a. Ismeret (tudás)
- Áttekintő képesség
- Körültekintés, elővigyázatosság
- Egymásra utalt munkavégzés
b. Készség, képesség
- Állóképesség
- Mozgáskoordináció, finommotorika
- Alak-, forma- és arányészlelés, térlátás
- Felelősségtudat
- Önállóság
- Pontosság
- Monotónia- és stressztűrés
- Frusztráció tolerancia
- Gyakorlatias feladatértelmezés
- Módszeres, precíz munkavégzés
- Egymásra utalt munkavégzés
- Kommunikációs készség
- Konfliktuskezelő készség 
c. Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök)
- Norma- és szabálykövetés
- Alkalmazkodás
- Együttműködés és segítőkészség 
d. Felelősség, autonómia
 
5. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei
Bekapcsolódási feltételek
- Iskolai végzettség - nem előírt
- Szakmai végzettség - nem szükséges
- Szakmai gyakorlat - nem szükséges
- Bemeneti kompetenciák, kompetenciaelemek (ismeretek, készségek, attitűdök)
- alapfokú, legalább a 4. osztály követelményeinek megfelelő írás, olvasás és szövegértés készség
Egyéb feltétel(ek):
Pszichológiai alkalmasság:
- legalább IQ 80 érték
- normál pszichotikus skálába tartozás (max. 5-ös érték)
- neurotikus skálán elért eredmény max. 20
- disszimuláció-mentesség
 
6. A program megvalósításának folyamatára, alkalmazott munkaformáira, módszereire vonatkozó ajánlás
A képzés alapvető társadalmi és munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztését célozza. A célcsoport sajátosságainak alapján módszertani reszocializációs megoldások, illetve megfontolások is érvényesülnek. A kompetenciafejlesztés két fő iránya a társadalmi és a munkavállalói viselkedésformákra, készségekre, illetve az ezekhez szükséges ismeretekre irányul.
 
7. A képzési program tananyagegységei
7.1 Szociális készségek fejlesztése
Tananyagegység célja
A jövőbeni munkavállaló felkészítése a munkahely egészségügyi és szociális követelményeinek, elvárásainak megfelelően, általános normákat tekintetbe véve: tisztaság, ápoltság, megfelelő öltözködés, a társas megnyilvánulások megfelelő formáinak és módjainak kialakítása.
Tananyagegység tartalma
- Alapvető higiéniai ismeretek
- Csoportnorma
- Kommunikáció
- Konfliktuskezelés
- Stressz kezelés
 
7.2 Munkavállalói készségek fejlesztése
Tananyagegység célja
A modul célja a leendő munkavállaló felkészítése mind a munkakörülményekre (szociális és tárgyi), mind pedig a munka által megkívánt fizikai követelményekre (állóképesség, megfelelő motoros készségek, monotóniatűrés).
Tananyagegység tartalma
- A munka
- A motiváció
- Érzékelés, észlelés (vizsgálata, fejlesztése)
- Figyelem (felmérése, fejlesztése)
- Gondolkodás (felmérése, fejlesztése)
- Fizikai kondíció
- Motoros és koordinációs képességek
- Feladatorientált mozgás
 
8. A képzés tanúsítása
a. A képzésről szóló igazolás kiadásának feltételei
A képzés tartalmi és formai követelményeinek teljesítése, a képzés teljesítményértékelése alapján a kompetenciák összességében megfelelt minősítés elérése.
b. A képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei
Az egyes tananyagegységek önálló tanúsítása nem lehetséges. Amennyiben a résztvevő a képzést csak részben teljesíti, úgy a teljesített tananyagegységekről látogatási igazolást kap.